内卷(involution),也称内卷化、内卷化效应、过密化、内卷化现象。

内卷是近几年来中文网络上特别流行的一个词,

一般用于形容某个领域中发生了过度的竞争,导致人们进入了互相倾轧、内耗的状态。

英文叫involution,与之对应的是evolution,即演化。

直观地说,内卷就是“向内演化”。

更宽泛一点说,所有无实质意义的消耗都可称为内卷。

互联网语境下,内卷形容工作或考试的非理性的内部竞争、

内部消耗或停滞不前,“被自愿”竞争。

 

***

 

nèi juǎn (involution), yě chēng nèi juǎn huà 、 nèi juǎn huà xiào yìng 、 guò mì huà 、 nèi juǎn huà xiàn xiàng 。

nèi juǎn shì jìn jǐ nián lái zhōng wén wǎng luò shàng tè bié liú xíng de yí gè cí ,

yì bān yòng yú xíng róng mǒu gè lǐng yù zhōng fā shēng le guò dù de jìng zhēng , dǎo zhì rén men jìn rù le hù xiāng qīng yà 、 nèi hào de zhuàng tài 。

yīng wén jiào involution, yǔ zhī duì yìng de shì evolution, jí yǎn huà 。

zhí guān dì shuō , nèi juǎn jiù shì “ xiàng nèi yǎn huà ”。

gèng kuān fàn yì diǎn shuō , suǒ yǒu wú shí zhí yì yì de xiāo hào dōu kě chēng wéi nèi juǎn 。

hù lián wǎng yǔ jìng xià , nèi juǎn xíng róng gōng zuò huò kǎo shì de fēi lǐ xìng de nèi bù jìng zhēng 、

nèi bù xiāo hào huò tíng zhì bù qián ,“ bèi zì yuàn ” jìng zhēng 。